צו לשיקום כלכלי של החייב

עם סיום בדיקת המצב הכלכלי של היחיד ולא יאוחר מתום תשעה חודשים ממועד מינוי הנאמן , יגיש הנאמן לממונה דוח ובו ממצאיו לעניין מצבו הכלכלי של היחיד והנסיבות שהובילו למצבו (להלן: "דוח ממצאי הבדיקה"). הממונה רשאי לדחות את המועד להגשת דוח ממצאי הבדיקה אם סבר כי יש הצדקה לכך עקב מורכבות הבדיקה או בשל אי-שיתוף פעולה מצד היחיד, לרבות בשל אי-הגשת דוח בידי היחיד.

דוח ממצאי הבדיקה מטעם הנאמן יתייחס בין השאר לאלה:

(1) מקצועו והשכלתו של היחיד;

(2) נכסי קופת הנשייה, וככל האפשר, הצעה באשר לאופן מימושם;

(3) פעולות שביצע הנאמן בתקופה של בדיקת המצב הכלכלי של היחיד;

(4) תביעות החוב שאישר הנאמן, ותביעות חוב תלויות ועומדות;

(5) פעולות היחיד והנסיבות שבשלהן נוצרו החובות;

(6) התנהלות היחיד בתקופה שבה נערכה בדיקת מצבו הכלכלי;

(7) פעולות שביצע היחיד הנחזות להיות פעולות להעדפת נושים, לגריעת נכסים מקופת הנשייה או להברחת נכסים.

(8) אם היה ליחיד עסק – המלצה לעניין המשך הפעלת העסק לפי סעיף 157 (גם בטרם חקיקת החוק אפשרו בתי המשפט לחייב להמשיך או להקים עסק בהתקיים נסיסות המצדיקות זו והתייחסות המחוקק לאפשרות שהחייב יוכל להמשיך לנהל עסק במהלך הליך חדלות הפירעון מהווה אף היא חידוש מרענן של החוק אשר העניק זכות זו מפורשות במסגרת החוק החדש).

הנאמן ימסור העתק מהדוח ליחיד ויודיע לנושים על הגשתו; כל נושה רשאי לעיין בדוח. היחיד והנושים רשאים להעביר לממונה את התייחסותם לדוח בתוך 30 ימים ממועד מסירתו.

בתוך 60 ימים מיום קבלת דוח ממצאי הבדיקה מטעם הנאמן יגיש הממונה לבית במשפט הצעת תוכנית לשיקומו הכלכלי של החייב.