הגשת התנגדויות לתב"ע ובקשות היתר בניה

הגשת-התנגדות לתבע ובקשות היתר בנייה