בדיקת מצבו הכלכלי של החייב

עם מינויו יחל הנאמן בבדיקה מקיפה בעניין מצבו הכלכלי של היחיד, ובכלל זה בעניין הכנסותיו; הוצאותיו; חובותיו; התחייבויותיו ונכסיו לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר; תביעות והליכי גבייה שהוא מנהל או המתנהלים נגדו, ובעניין הנסיבות שהובילו למצבו הכלכלי.

לשם כך עומדים לרשות הנאמן מגוון כלים רחב ובכלל זה חקירת החייב וקבלת מידע אודות מצבו הכלכלי של החייב ממגוון רחב של גופים.

בחוק החדש נכללות מספר הוראות אשר נעדרו בעבר ואשר נועדו להגן על זכויות החייב. כך למשל נקבע כי בזימון לבירור יפנה הנאמן את תשומת לב החייב לזכויותיו ובכלל זה זכות החייב לייצוג בידי עו"ד, זכות לפי סעיף 47 לפקודת הראיות (שעיקרה – זכותו של אדם שלא למסור ראיות אשר בכוחן להפלילו בעבירה פלילית) וזכות החייב לקבלת פרוטוקול החקירה (אלא אם מתקיימים חריגים הקבועים בחוק). בעבר, עניינים אלו גרמו למחלוקות רבות בין באי כוח החייבים אשר ביקשו לקבל את פרוטוקול החקירה ובין נאמנים שסירבו למסור אותו. עניין חשוב זה הוסדר כאמור בחוק החדש.