הגבלות המוטלות על החייב בתקופת הביניים

בתקופה שבין מתן צו לפתיחת הליכים למתן צו לשיקום כלכלי (להלן: "תקופת הביניים") יחולו על החייב הגבלות שונות שהעיקריות שבהן הן:

  • עיכוב יציאה מהארץ והגבלת זכות החייב להחזיק דרכון.
  • החייב יוכרז כחייב מוגבל מיוחד כמשמעותו של ביטוי זה בחוק שיקים ללא כיסוי.
  • הגבלת חייב מלעשות שימוש בכרטיס אשראי למעט כרטיס דיירקט לתשלום מיידי ו/או כרטיס למשיכת מזומנים מהכספומט.
  • הגבלת היחיד מהקמת או השתתפות בהקמת חברה, אם יש חשש כי הקמה כאמור תביא לפגיעה בנושה ו/או בצד ג'.

הממונה רשאי להסיר באופן מלא או חלקי חלק מן ההגבלות אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

בתקופת הביניים יהיה על החייב להגיש דוחות בדבר הכנסותיו והוצאותיו והוא יהיה חייב בתשלום סכום חודשי שיקבע על ידי הממונה לטובת קופת הנשייה.